قیصر امین پور چاپبادیم که آواره دویدیم به هر سوی / اما چو نسیمی به وزیدن نرسیدیم