تصميم گيري به كمك A.H.P چاپتصميم گيري به كمك A.H.P

 

tracks

 AHPیکی از روشهاي تصميم گيري قوي است, اين روش در هنگامي كه عمل تصميم گيري با چند آلترناتيو روبرو است مي تواند استفاده شود. فاكتورهاي مطرح مي توانند كيفي يا كمي باشند.

همچنين تصميم گيري مي تواند بصورت فردي يا گروهي انجام شود. به علت ساده بودن و در عين حال كاربردي بودن روش, پياده سازي AHP در سازمانها و مراكز تصميم گيري نسبت به ساير روشهاي تحقيق در عمليات از موفقيت بيشتري برخوردار بوده است. ازAHP در رتبه بندي پارامترها واولويت هاي تصميم گيري استفاده مي شود.