نرم افزارهاي مديريت پروژه چاپنرم افزارهاي مديريت پروژه

تلفيق ريز كامپيوتر و نرم افزار مديريت پروژه امكان دستيابي مستقيم مديران پروژه به ابزارهاي قدرتمند مديريت پروژه را فراهم ساخته و اين امر به معني توانايي در ارائه گزارشهاي دقيق و به موقع از وضعيت موجود, محاسبه مجدد و سريع برنامه هاي زمان بندي پروژه و پي گيري هزينه ها و منابع است.

اكنون نرم افزارهاي زيادي وجود دارند كه علاوه بر قدرت, نسبتا” ارزان اند و در ريز كامپيوترها قابل اجرا هستند. در تازه ترين شمارش, بيش از يكصد نرم افزار از اين نوع وجود دارند و بيشتر آنها را با قيمتي كمتر از 1000 دلار مي توان خريد. در دسترس بودن اين نرم افزارها سبب شده كه مديريت پروژه از انحصار كامپيوترهاي بزرگ خارج شود و پس از اجرا در كامپيوترهاي كوچك نتايج در اختيار مديران پروژه قرار گيرد. در اين بحث بايد شايستگي نرم افزارهاي مختلف را ارزيابي كرده و آن نرم افزاري را برگزيد كه دقيقا” نيازها را مرتفع كند.

نرم افزارها بايد با نوع پروژه اي كه سازمان انجام مي دهد و با شيوه سازمان و فرهنگ سازماني موجود سازگار باشند. مطمئنا” اگر از نرم افزارهاي مديريت پروژه در اداره پروژه ها استفاده نشود, كمك مديريتي فوق العاده خوبي از دست خواهد رفت.