ارزیابی بلوغ سازمانی بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلارزیابی بلوغ سازمانی بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP
 سیزدهمین کنفرانس سیستمهای فازی
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین 5 و 6 شهریور 1392

 

چکیده :

مدیریت دانش یک استراتژی کلیدی برای برقراری صحیح ارتباط دانش و زمان برای اشتراک گذاری دانش و قرار دادن فعالیت کارکنان در جهت افزایش کارایی سازمان می باشد.مدل بلوغ مدیریت دانش نقشه راه سازمان را جهت نیل به اهداف مورد نظر سازمان فراهم می کند. این مقاله یک مدل ترکیبی را از بین 15مدل معرفی شده ارائه میکند. هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر، طراحی مدل جدید و کاربردي مدیریت دانش (KM) جهت سنجش عملکردسازمان ها ورتبه بندي شاخص هاي مدل با استفاده از تکنیک تصمیم گیري از نظر خبرگان و مشتریان با مدل چند معیاره (FAHP) می باشد. در این تحقیق، روش [1]FAHP در تلفیق با مفاهیم کلیدی در مدیریت دانش (KM[2]) مورد استفاده قرار گرفته است که می تواند عملکرد سیستم را در قالب معیار های کمی و کیفی تقسیم بندی نماید و می تواند فرصتی را فراهم نماید تا این معیارها به یک شیوه ای منظم و در زمان یکسان، مورد آزمون قرار گیرند. روش FAHP در تلفیق با مفاهیم کلیدی در مدیریت دانش، عملکرد سازمان را از پنج منظر منابع سازمانی - فرآیند- تکنولوژی- دانش- برگشت سرمایه (رضایت کارکنان) می سنجد .([1]Fuzzy analytical hierarchy process (FAHP

([2]Knowledge Management (KM


چکیده :

مدیریت دانش یک استراتژی کلیدی برای برقراری صحیح ارتباط دانش و زمان برای اشتراک گذاری دانش و قرار دادن فعالیت کارکنان در جهت افزایش کارایی سازمان می باشد.مدل بلوغ مدیریت دانش نقشه راه سازمان را جهت نیل به اهداف مورد نظر سازمان فراهم می کند. این مقاله یک مدل ترکیبی را از بین 15مدل معرفی شده ارائه میکند. هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر، طراحی مدل جدید و کاربردي مدیریت دانش (KM) جهت سنجش عملکردسازمان ها ورتبه بندي شاخص هاي مدل با استفاده از تکنیک تصمیم گیري از نظر خبرگان و مشتریان با مدل چند معیاره (FAHP) می باشد. در این تحقیق، روش [1]FAHP در تلفیق با مفاهیم کلیدی در مدیریت دانش (KM[2]) مورد استفاده قرار گرفته است که می تواند عملکرد سیستم را در قالب معیار های کمی و کیفی تقسیم بندی نماید و می تواند فرصتی را فراهم نماید تا این معیارها به یک شیوه ای منظم و در زمان  یکسان، مورد آزمون قرار گیرند. روش FAHP در تلفیق با مفاهیم کلیدی در مدیریت دانش، عملکرد سازمان را از پنج منظر منابع سازمانی - فرآیند– تکنولوژی– دانش- برگشت سرمایه (رضایت کارکنان) می سنجد .[1]Fuzzy analytical hierarchy process (FAHP)

[2]Knowledge Management (KM)