سوابق تحصيلي مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
سوابق تحصيلي اينجانب به ترتيب تاريخ عبارتست از:
  • مهندسي صنايع - گرايش تحليل و طراحي سيستمها
  • عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي