سوابق تحصيلي مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
سوابق تحصيلي اينجانب به ترتيب تاريخ عبارتست از:
  • دکتری مهندسی صنایع – گرايش اتوماسیون – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات – دانشکده مهندسی صنایع